AAR – After Action Review

Evidensbaserad uppföljningsmetod för målinriktat arbete

After Action Review (AAR) eller på svenska Reflektion efter insats, är en uppföljningsmetodik som på ett strukturerat sätt analyserar att rätt saker blir gjorda. Det hjälper teamet att synliggöra vad man ska ta tillvara på eller ändra till nästa gång samtidigt som det skapar en delaktighet inom teamet. När medlemmarna i teamet själva upptäcker och identifierar sina lärdomar säkerställs samarbete, effektivitet och måluppfyllelse.

Uppdaterade metaanalyser inom området visar att kontinuerlig uppföljning och återkoppling på målarbete är effektivt och ökar produktiviteten mer än vad tidigare forskning har visat.

Hur gör man?

AAR är en strukturerad process för att analysera vad som hänt, varför det hände och hur man kan göra bättre nästa gång genom att beskriva följande frågeställningar:

  • Vad var målet?
  • Vad blev utfallet / resultatet?
  • Vad gjorde vi bra och varför?
  • Vad gjorde vi mindre bra och hur kan vi förbättra detta?

 

Kan detta vara intressant för din organisation?