MÅLMATRIS

Tydliga meningsfulla målsättningar

MJUKA MÅL GER HÅRDA RESULTAT

ATT GÖRA MÅLBILDEN KLAR OCH TYDLIG

Många grupper berättar att de arbetar med målsättningar och mål men alla är långt ifrån nöjda med resultatet. I en vardag med resultatfokus är det är lätt att glömma bort att du styrs av dina känslor. Du är mer motiverad att göra ditt bästa när du upplever känslan av förståelse av hur den övergripande målbilden och strategin hänger ihop med det dagliga arbetet och hur du får bidra med dina kunskaper.

I tider av förändringar är arbetet med målsättningar viktigt för att överleva. Forskning visar att största positiva påverkan på effektivitet och motivation är tydliga gemensamma mål och målbilder eftersom det skapar en trygghet i vad som ska uppnås och varför. Att alla har en tydlig bild av sin egen och andras roller i teamet och att alla vet vad som förväntas och ska göras.

MÅLMATRIS

Ett verktyg som hjälper till att klargöra gemensamma mål och utveckla ömsesidiga tankemodeller om syfte, roller, intressenter och olika typer av mål beroende på tid och plats för att nå målen, är Målmatrisen.

Målmatrisen är en modell och verktyg som fil.dr och forskare Christian Jacobsson vid Göteborgs Universitet har skapat för att formulera och tydliggöra olika typer av mål. Mål som är kopplade till det som ska produceras och erbjudas och när i tiden det bör ske. Den hjälper till i arbetet med att beskriva och skapa den samsyn som behövs för att kunna arbeta effektivt tillsammans och hur vi vill att kunder och vår omgivning ska uppfatta oss.

Gruppers målmatriser ser mycket olika ut bland annat beroende på hur samarbetet inom teamet är, vilken uppgift och funktion som de har inom organisationen.

Målmatrisen bygger på ett systemteoretiskt tänkande och kan därför även användas för enskilda individer, enheter, avdelningar eller organisationer. Modellen kan kopplas till Wheelans IMGD-modell (IMGD Teams utveckling) om teams utveckling. Christian Jacobsson, valda publikationer

SYFTE 

Forskning visar att tydliga mål är viktiga för att team ska samarbeta effektivt. Målmatrisen tydliggör och formulerar målen som är kopplade till det som ska erbjudas och produceras, samt mål som berör teamets samarbete och effektivitet. Hur medlemmarna i teamet gör varandra bra.

FÖRETAGSANPASSAD

Se till att era initiativ verkligen blir av och säkerställ att ni börjar arbeta med rätt saker. Vi faciliterar workshop där ni tillsammans i teamet/ledningsgruppen skapar en tydlig plan framåt med ett fördelat ansvar i gruppen. Vi faciliterar uppföljning – gruppreflektion med målkoppling.

FORMAT

Inledande workshop – Målmatris (halv dag).

Uppföljande workshop: Debrief. Gruppreflektion med målkoppling. Fattade vi beslut på rätt sätt och på ett sätt som kan generaliseras till andra situationer och på så sätt öka vår chans till att nå framgång? Syfte att förbättra prestation och skapa bättre resultat. Tydliggöra koppling mellan handling/aktivitet och resultat och öka teamets samsyn. (IMGD, AAR – After Action Review)

De åtaganden som följer av certifieringen som GDQ-konsult ska utföras på ett professionellt och kompetent sätt som håller hög kvalitet. Vidare ska åtagandena endast utföras av personer med goda kunskaper om teori och forskning avseende grupputveckling och endast inom ramen för sådan kunskap. Val av interventioner baserat på GDQ-resultat ska grundas på gedigna kunskaper inom området och ske med försiktighet.

GDQ ® GDQ Associates

Jag är intresserad av att få hjälp med att vi med arbetar med rätt saker

13 + 13 =