360-Graders feedback

Utveckla ledarskapet genom självvärdering och återkoppling

En 360-analys innebär att få en återkoppling på ditt ledarskap ur ett 360 graders perspektiv, från dina medarbetare, kollegor i samma led, överordnad chef samt från dig själv. Att få feedback från flera perspektiv skapar en förutsättning för självinsikt kring ledarskapet – vad som fungerar bra och vilka förbättringsområden som finns.

Det handlar inte om personlighet utan om handlingar, förmåga att motivera, kommunikation och interaktion samt hur andra uppfattar dig som ledare och ditt ledarskap. Syftet med processen är att få möjlighet till ökad självinsikt, men den är lika mycket ett underlag för att utvecklas vidare i din yrkesroll.

360-analysen kan användas för individuell ledarutveckling och för utveckling av en ledningsgrupp då analysen ger underlag till ökad självinsikt och förbättrad kommunikation.

Certifierad via och analys i samarbete med Thomas International tillhandahåller vi verktyg som möjliggör modifiering av individer och gruppers prestationer – vilket ger omedelbara effekter.

360 består av delmomenten

• Utvärdering av kompetens.
• Rangordning av vilka kompetenser som är mer eller mindre viktiga för befattningen.
• Fritext som uttrycker nyckelstyrkor och utvecklingsområden för den utvärderade personen.
• Information till respondenterna.
• Återkoppling. 2 stycken mötestillfällen.
• Underlag till planering och målsättning av egen utveckling.

Analysen kan företaganpassas utifrån dess värdegrund och målsättningar.

Kan detta vara intressant för din organisation?