Teorier och verktyg

Arbetet grundar sig i forskning, metoder och praktisk erfarenhet

GDQ ® GRUPPUTVECKLING

Ph D. Susan Wheelans IMGD-modell, Integrated Model of Group Development, är en av de mest använda modellerna för grupputveckling och bygger på teorier från 50-talet och framåt. Modellen har ett gott forskningsstöd och är ett hjälpsamt medel inom grupputveckling.

Den modell och teori som vi i Sverige känner till bäst är FIRO som Försvarshögskolan och deras UGL, Utveckling av Grupp och Ledare använder sig av. Wheelans modell fortsätter där FIRO slutar i sin fas tre.

Till IMGD-modellen är GDQ-enkäten kopplad, Group Development Questionnaire, som utvecklades och validerades för att man lättare ska kunna se vilken fas en grupp befinner sig i och hur den är kopplad till gruppens arbetsresultat. Syftet med GDQ ® är att stödja och visa inom vilka områden gruppen behöver arbeta med för att nå sina gemensamma mål och fortsätta sin rörelse framåt. Resultatet handlar om gruppen som helhet och inte om individer. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sitt samarbete, utveckling och effektivitet.

MODELLENS FYRA FASER

Fas 1  Tillhörighet och trygghet. Teamet är beroende av styrande ledarskap och medlemmarna strävar efter tillhörighet och personlig trygghet.
Fas 2  Opposition och konflikt. Gruppen försöker frigöra sig och vill tydliggöra mål och roller. Ledarens utmaning är att inte ta motstånd och attacker personligt.
Fas 3  Tillit och struktur. Ledaren har en mer konsulterande och rådgivande roll och medlemmarna känner till sina roller och ansvar. Olikheter och skillnader är tillåtna och mindre hotfulla.
Fas 4  Effektivitet och produktivitet. Medarbetarna samarbetar och ledaren stödjer och utvecklar och är en i gänget. Öppen kommunikation där alla deltar och får göra sin röst hörd.

“As a certified GDQ consultant, I have successfully completed the certification process for the Group Development Questionnaire (GDQ), and thereby gained permission from GDQ Associates AB to use the GDQ ®. The GDQ was developed by Susanne Wheelan, and all rights, title and interest to the GDQ, including its intellectual property rights, belong exclusively to GDQ Associates AB.”

Att vara GDQ-konsult betyder:

Det är inte tillåtet att utge sig för att vara en behörig GDQ-konsult såvida man inte har genomgått en fullständig och godkänd certifieringsprocess och därmed har en uttrycklig rätt från GDQ Associates att kalla sig GDQ-konsult.

De åtaganden som följer av certifieringen som GDQ-konsult ska utföras på ett professionellt och kompetent sätt som håller hög kvalitet. Vidare ska åtagandena endast utföras av personer med goda kunskaper om teori och forskning avseende grupputveckling och endast inom ramen för sådan kunskap. Val av interventioner baserat på GDQ-resultat ska grundas på gedigna kunskaper inom området och ske med försiktighet.

GDQ ® GDQ Associates

360 GRADERS FEEDBACK

En 360-analys innebär att få en återkoppling på ditt ledarskap ur ett 360 graders perspektiv, från dina medarbetare, kollegor i samma led, överordnad chef samt från dig själv. Att få feedback från flera perspektiv skapar en förutsättning för självinsikt kring ledarskapet – vad som fungerar bra och vilka förbättringsområden som finns.

Det handlar inte om personlighet utan om handlingar, förmåga att motivera, kommunikation och interaktion samt hur andra uppfattar dig som ledare och ditt ledarskap. Syftet med processen är att få möjlighet till ökad självinsikt, men den är lika mycket ett underlag för att utvecklas vidare i din yrkesroll.

360-analysen kan användas för individuell ledarutveckling och för utveckling av en ledningsgrupp då analysen ger underlag till ökad självinsikt och förbättrad kommunikation.

Certifierad via och analys i samarbete med Thomas International tillhandahåller vi verktyg som möjliggör modifiering av individer och gruppers prestationer – vilket ger omedelbara effekter.

360 består av delmomenten

• Utvärdering av kompetens.
• Rangordning av vilka kompetenser som är mer eller mindre viktiga för befattningen.
• Fritext som uttrycker nyckelstyrkor och utvecklingsområden för den utvärderade personen.
• Information till respondenterna.
• Återkoppling. 2 stycken mötestillfällen.
• Underlag till planering och målsättning av egen utveckling.

Analysen kan företaganpassas utifrån dess värdegrund och målsättningar. 

PPA PROFIL ANALYS

PPA – Personlig profil analys, är en okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen.

Insikt och förståelse om sig själv, sina drivkrafter, möjligheter och utmaningar. Men även i att kunna kommunicera, ge feedback, fatta beslut och ta ansvar.

Certifierad via och analys i samarbete med Thomas International tillhandahåller vi verktyg som möjliggör modifiering av grupper och individers prestationer – vilket ger omedelbara effekter.

Ger indikationer över:
• Styrkor och begränsningar.
• Beteende under press.
• Hur eller om en person anpassar sitt beteende i nuvarande befattning.
• Kommunikation.
• Motivation och drivkraft

PPA analysen ger:
• Sammanfattning.
• Tips och tankar i att leda och coacha.
• Översikt över en persons styrkor och begränsningar.
• Återkoppling.
• Efterarbete och handlingsplan.

PPA kan användas vid rekrytering, stöd vid utbildning och utvecklingsinsatser, identifierar vad som motiverar och engagerar dina medarbetare.

MÅLMATRIS

Ett verktyg som hjälper till att klargöra gemensamma mål och utveckla ömsesidiga tankemodeller om syfte, roller, intressenter och olika typer av mål beroende på tid och plats för att nå målen, är Målmatrisen.

Målmatrisen är en modell och verktyg som fil.dr och forskare Christian Jacobsson vid Göteborgs Universitet har skapat för att formulera och tydliggöra olika typer av mål. Mål som är kopplade till det som ska produceras och erbjudas och när i tiden det bör ske. Den hjälper till i arbetet med att beskriva och skapa den samsyn som behövs för att kunna arbeta effektivt tillsammans och hur vi vill att kunder och vår omgivning ska uppfatta oss.

Gruppers målmatriser ser mycket olika ut bland annat beroende på hur samarbetet inom teamet är, vilken uppgift och funktion som de har inom organisationen.

Målmatrisen bygger på ett systemteoretiskt tänkande och kan därför även användas för enskilda individer, enheter, avdelningar eller organisationer. Modellen kan kopplas till Wheelans IMGD-modell (IMGD Teams utveckling) om teams utveckling. Christian Jacobsson, valda publikationer

ENNEAGRAM

Enneagrammet visar att det inte finns någon ”one-size-fits-all”. Vi har alla olika utmaningar och behov för att utvecklas och bli vårt bästa jag.

Den ger stöd i dina personliga möjligheter i att utvecklas i ditt självledarskap och till mer medvetna val i kommunikation med andra.

Genom att upptäcka och känna igen den egna självinsikten får du inblick och förståelse för hur du själv och andra tänker, känner och agerar. Varför vi agerar som vi gör i vår vardag och i vissa situationer och med andra personer. Modellen visar oss konkreta utvecklingsvägar i hur vi kan hantera våra utmaningar och använda det i vardagen.

Vi är alla olika och har olika behov av att utvecklas. Att lära sig Enneagrammet är inte att sätta en etikett eller sätta sig själv i ett fack, utan den är ett verktyg att få syn på sina invanda mönster som är nödvändigt för att kunna utveckla sig själv. Du är fortfarande du, du är facit, men du får fler möjligheter till att leda dig själv och att känna dig mer säker i ditt sätt att leda andra.

Catarina Bachér är certifierad Enneagram Trainer och ingår i EnneagramCenters nätverk. Bachér AB är medlem i Sweden International Enneagram Association.

Analys i samarbete med Enneagramcenter tillhandahåller vi verktyg och dokumentation som möjliggör modifiering av grupper och individers prestationer – vilket ger omedelbara effekter.

Verktyget hjälper dig att få syn på:
• 
Dina personliga möjligheter att utvecklas som ledare.
• Dina tanke- och beteendemönster.
• Motivation och drivkrafter.
• Bättre självledarskap.
• Beteende och hantering under press.
• Medvetna val i kommunikation med andra.
• Hur vi kan dra fördel av olikheter.
• Öka förståelsen för varandra. 

Enneagrammet och HPEI kan användas som del i utvecklingsprogram och samtal för utveckling av individ och grupp.

Deltagaren får:
• Introduktion.
• Analys.
• Genomgång och dokumentation.
• Individuella samtal.
• Möjligheter till efterarbete och handlingsplan.