— TJÄNSTER VI ERBJUDER —

— MENINGSFULLA MÅLSÄTTNINGAR—

Vet du vart du är på väg så kommer du dit. Målsättningar är lika viktiga som kartan för orienteraren. Att jobba målmedvetet leder dig framåt mot det du önskar. Vägen dit är inte alltid rak men det finns sällan någon bra genväg. Känslan när du kommer fram är oslagbar och den blir drivkraften som leder dig vidare mot nästa mål.

I tider av förändring är arbetet med målsättningar viktigt för att överleva. När våra målbilder och prioriteringar förändras måste detta kommuniceras och tydliggöras ända ner på individ- och gruppnivå. Forskning visar att störst positiv påverkan på effektivitet och motivation inom en grupp är: Tydliga gemensamma mål. Det skapar en trygghet om vad som ska uppnås och varför. Alla har en tydlig bild av sin egen roll och andras roller i gruppen. Samtliga vet vad förväntas, vad som ska göras och vad ska prioriteras för att nå målsättningarna.

— TEAM —

Skapa framgångsrika och effektiva team

Grupper är både lika och olika. Det finns föutsägbara kunskaper som gör att vi vet att något händer när grupper träffas och väldigt ofta vad som kommer att ske, men det oförutsägbara är att vi inte vet hur eller när det äger rum.
Kunskaper om individ och grupp och en grupps utveckling ger en trygg grund för att gå in i en grupp som ledare eller gruppmedlem. Varje person kan utföra strålande insatser, men för att komma fram till de gemensamma målsättningarna inom gruppen krävs trygghet, tydlighet och samarbete. 
När var och en ser sin egen betydelse i ett större sammanhang, genom att se, prata, lyssna och inkludera, blir helheten större än summan av delarna.
Utveckling genom: Individ-Samspel-Mål-Behov-Regler-Roller-Status-Klimat

Teamutveckling

Skapa framgångsrika och effektiva team

Individ-Samspel-Mål-Behov-Regler-Roller-Status-Klimat

• Susan Wheelans teori för effektiva team.
• Stadier i grupputveckling – förståelse.
• Leda i förändring.
• Olika personlighetsstilar, mönster och beteenden.
• Självinsikt.
• Motivation och drivkraft.
• Tydlighet i mål och roller.
• Värdegrundsarbete.
• Reflektion över egna rollen i gruppen.
• Vikten av eget ansvar.
• Kommunikation.
• Feedback.

Mål: 

Att få förståelse för gruppers och individers utveckling och behovet av olika ledarstilar. Kommunikation och feedback utvecklar sättet att samarbeta, skapa tillit och fatta beslut.

Företagsanpassad. Vi planerar in hel- halvdagar tillsammans.

Jag vill veta mera om teamutveckling

10 + 12 =

— PROFILANALYSER—

MittJag – 360-analys

En viktig insikt i sitt ledarskap är att ha en tydlig och trovärdig självbild och att vara medveten om hur man upplevs av andra. En 360-analys innebär att få en återkoppling på sitt ledarskap ur ett 360 graders perspektiv; från sina medarbetare, kollegor i samma led, överordnad chef samt från sig själv. Ett feedbackverktyg som baseras på skattningar inom olika områden. 360-analysen är ett instrument för utvärdering och syftet med processen är att få möjlighet till ökad självinsikt, men den är lika mycket ett underlag för att utvecklas vidare i din yrkesroll. Vi arbetar med individ och grupp.

360 består av delmomenten

• Utvärdering av kompetens.
• Rangordning av vilka kompetenser som är mer eller mindre viktiga för befattningen.
• Fritext som uttrycker nyckelstyrkor och utvecklingsområden för den utvärderade personen.
• Information till respondenterna.
• Återkoppling. 2 stycken mötestillfällen.
• Underlag till planering och målsättning av egen utveckling.

Analysen kan företagsanpassas utfrån dess värdegrund och målsättningar. 

I samarbete med Thomas International tillhandahåller vi verktyg som möjliggör modifiering av individer och gruppers prestationer – vilket ger omedelbara effekter.

PPA – Personprofilanalys

På samma vis som en ledare ska en medarbetare kunna leda sig själv. Ha förståelse om sig själv, ha insikt i sina drivkrafter, möjligheter och utmaningar. Men även kunna kommunicera, ge feedback, fatta beslut och ta ansvar. PPA är en okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen. Vi arbetar med individ och grupp.

PPA analysen ger

Ger indikationer över:
• Styrkor och begränsningar.
• Beteende under press.
• Hur eller om en person anpassar sitt beteende i nuvarande befattning.
• Kommunikation.
• Motivation och drivkraft

PPA analysen ger:
• Sammanfattning.
• Tips och tankar i att leda och coacha.
• Översikt över en persons styrkor och begränsningar.
• Återkoppling.
• Efterarbete och handlingsplan.

PPA kan användas vid rekrytering, stöd vid utbildning och utvecklingsinsatser, identifierar vad som motiverar och engagerar dina medarbetare.

I samarbete med Thomas International tillhandahåller vi verktyg som möjliggör modifiering av grupper och individers prestationer – vilket ger omedelbara effekter.

HPEI – Enneagrammet

Förstå dig själv och andra bättre. Enneagrammet visar att det inte finns någon mall för vårt sätt att tänka och vara. Vi har alla olika utmaningar och behov för att utvecklas och bli vårt bästa jag. Självinsikt leder till utveckling. Enneagrammet och HPEI är ett utvecklingsverktyg som ger oss insikt i att använda våra resurser på bästa sätt, att identifiera vår potential och de begränsande mönster som hindrar oss från att nå dit. (HPEI-Halin Prémont Enneagram Indicator). Vi arbetar med individ och grupp.

Enneagrammet ger

Verktyget hjälper dig att få syn på:
• 
Dina personliga möjligheter att utvecklas som ledare.
• Dina tanke- och beteendemönster.
• Motivation och drivkrafter.
• Bättre självledarskap.
• Beteende och hantering under press.
• Medvetna val i kommunikation med andra.
• Hur vi kan dra fördel av olikheter.
• Öka förståelsen för varandra. 

Enneagrammet visar att det inte finns någon ”one-size-fits-all” för ledare. Vi har alla olika utmaningar och behov för att utvecklas och bli vårt bästa jag.

Enneagrammet och HPEI kan användas som del i utvecklingsprogram och samtal för utveckling av individ och grupp.

Deltagaren får:
• Introduktion.
• Analys.
• Genomgång och dokumentation.
• Individuella samtal.
• Möjligheter till efterarbete och handlingsplan.

I samarbete med EnneagramCenter tillhandahåller vi verktyg och dokumentation som möjliggör modifiering av grupper och individers prestationer – vilket ger omedelbara effekter.

Jag vill veta mera om profilanalyser

12 + 11 =

— LEDARSKAP & SJÄLVLEDARSKAP—

Ledare – Utvecklingsprogram

Gemensamt för ledare är att man har ett stort ansvar och att många uppgifter ska utföras. Alla är vi dock olika. Vi har olika egenskaper, värderingar och attityder. Ju mer du kan styra och leda dig själv, känna till dina styrkor och svagheter, att vara trygg i dig själv, desto lättare kan du vara en trygg ledare för andra. 
När du har grunden i ditt ledarskap är det klokt att bygga på kompetens kring kommunikation, värderingar, att leda andra och att utveckla gruppen. 
Utvecklingsprogrammet löper över tid, ca ett år och innefattar 7 individuella möten. 

Utvecklingsprogram ledare

Genom att utveckla och stärka sitt eget personliga ledarskap stärks förmågan att leda andra. Att ta hjälp av sina egna styrkor och utmaningar för att utvecklas och stärka sin självkännedom och självinsikt. Utvecklingsprogrammet löper över tid, ca ett år och innefattar 7 individuella möten.

Deltagaren får:
• Arbetsmaterial som stöd i processen att utveckla sin egen handlingsplan.
• Utforska och finna att svaren finns hos dig själv.
• Möjlighet att träna och öva.
• Tid och tillfälle att tillsammans med sin handledare reflektera över vardagsnära händelser på arbete och fritid.

Mål:
Att med ökad självinsikt och förståelse för olika beteende och attityder vara den ledare som med tydlighet och trygghet skapar en attraktiv arbetsplats.
Att motivera medarbetare till att ta personligt ansvar i att nå egna och gemensamma målsättningar, till lärande, självständighet och utveckling.
Att skapa den tillit som krävs för att nå en presterande verksamhet med hållbar konkurrenskraft.

Självledarskap – Utvecklingsprogram

I ett modernt ledarskap utvecklas ledare och medarbetare tillsammans och i dag har medarbetaren förhållandevis stort inflytande över planering och utförande. Vi pratar om självstyrande och samspelande medarbetare.
Genom ökade insikter stärker du dig själv som individ och du förbereder dig bättre inför uppsatta mål. Din trygghet i ditt eget självledarskap gör att du  känner dig mer mer motiverad och mindre stressad och du stärks i din tro och förmåga i att leda andra.
Utvecklingsprogrammet löper över tid, ca ett år och innefattar 7 individuella möten.

Utvecklingsprogram självledarskap

Trygghet i sitt medarbetar- och självledarskap

Genom att utveckla och stärka sitt eget självledarskap gör att du känner dig mer motiverad och mindre stressad och du stärks i din tro och förmåga i att leda dig själv och andra.
Ta hjälp av dina egna styrkor och utmaningar för att utvecklas och stärka din självkännedom och självinsikt.
Utvecklingsprogrammet löper över tid, ca ett år och innefattar 7 individuella möten.

Deltagaren får:
• Arbetsmaterial som stöd i processen att utveckla sin egen handlingsplan.
Utforska och finna att svaren finns hos dig själv.
Möjlighet att träna och öva.
Tid och tillfälle att tillsammans med sin handledare reflektera över vardagsnära händelser på arbete och fritid.

Mål:
Att med ökad självinsikt och förståelse för olika beteende och attityder vara delaktig i att med tydlighet och trygghet skapa en attraktiv arbetsplats.
Att motivera sig själv och andra till att ta personligt ansvar i att nå egna och gemensamma målsättningar, till lärande, självständighet och utveckling.
Att skapa den tillit som krävs för att nå en presterande verksamhet med hållbar konkurrenskraft.

Jag vill veta mera om utvecklingsprogrammen

7 + 2 =

— VÅRA KUNDER —

Vi är ödmjukt tacksamma för alla våra kunder och anstränger oss alltid lite extra för att göra varje kund och uppdrag unik.

SUPERBRA!
”Du har sett till att alla har blivit inkluderade och fått utrymme. Du har ställt umanande frågor för att få oss att komma framåt.”
Deltagare från AFRY

”Tack för att du genom ett stort engagemang, lyhördhet och motivation hjälpte mig hitta tillbaka till mitt inre driv! Jag vågade ta steget och ta mig an nya utmaningar. Tack!”
Besarta Hulaj, tidigare medarbetare, idag verksam på Deloitte

”Jag tycker att det bästa är att du pratar lite och låter oss göra jobbet och komma fram till insikterna. Du guidar oss fram till insikterna. Du gör det lätt att förstå.” Deltagare Börjes Tingsryd ledningsgrupp

”När jag genomförde utvecklingsprogrammet för ledare hos Catarina fick jag tid som egenföretagare för eftertanke. Att sitta ner och formulera mål och visioner. I ett företag med växtvärk var detta mycket positivt. Catarina coachade oss att formulera ner våra tankar, mål och visioner. Hon fick oss att tänka till.

Vi gjorde även Enneagrammet, som gav en god insikt om en själv. Detta gav oss hjälp att fortsätta växa och utvecklas!”

Sjöriket har flera år fått toppbetyg i Socialstyrelsens undersökning om äldreomsorgen,  jämfört med hela Sverige, Kronobergs län och Ljungby Kommun.

Lena AlmSjöriket AB

“Jag har genomfört två olika utvecklingsprogram för ledare med Catarina. Jag såg behovet av att ordna en förnyad målformulering för företaget, dagligt arbete, personal och egna tankar och funderingar eftersom detta var min första chefsroll i mitt arbetsliv.

Min upplevelse av detta var att man med en utomstående person som Catarina kunde ventilera frågor som rörde alla mjuka värden runt arbetet utanför offerter, order och leveranser. De frågorna blir ofta undanskymda och inte tagna på tillräckligt allvar och prioritet. Många frågeställningar som Catarina tog upp var mycket svåra att besvara, men behövdes. De satte min tankeverksamhet på högvarv på ett positivt sätt.

Jag har med de två programmen fått upp ögonen och framförallt aktivt arbetat med personalfrågor. Trivsel och motivation kände jag som grundförutsättningar att överhuvudtaget få något gjort. Vi utökade med att även min kollega Louise genomförde programmen. Det fick ytterligare en dimension på hur vi skulle ordna med arbetet. Många frågor som vi arbetat och löst under den senaste tiden har vi kunnat lösa utan konflikter. Det har flutit på med att alla är överens, alla får säga sitt och vi går framåt med gemensamma beslut.

Vet inte hur jag ska beskriva min vånda med målarbete, att definiera och skriva ner. Jag har trots det genomfört: Uppköp och integration av företag, samgående med Beans, nyanställt, planerat verksamhetsflytt till nya lokaler. Med alla dessa unika och stora händelser har vi dessutom haft försäljningsframgångar och fått stora avtal, så vi har lyckats väl. Jag har mycket att tacka Catarina för!” Per AlexanderssonPlatschef Beans in Cup AB, Växjö