Medarbetare

DET BÖRJAR MED INSIKT

Medarbetarskap – självledarskap

Som medarbetare har du också andra roller. Du kanske är rådgivare, specialist, teamleader eller chef. På samma vis som en ledare ska en medarbetare kunna leda sig själv. Ha förståelse om sig själv, ha insikt i sina drivkrafter och utmaningar. Men även kunna kommunicera, ge feedback, fatta beslut och ta ansvar.

I ett modernt ledarskap utvecklas ledare och medarbetare tillsammans och i dag har medarbetaren förhållandevis stort inflytande över planering och utförande. Vi pratar om självstyrande och samspelande medarbetare.

Genom ökade insikter stärker du dig själv som individ och du förbereder dig bättre inför uppsatta mål. Din trygghet i ditt eget självledarskap gör att du  känner dig mer mer motiverad och mindre stressad och du stärks i din tro och förmåga i att leda andra. 

Profilanalys - 360

Skapar en bra överblick över dina kompetenser och vilka områden du vill utveckla genom din egen och andras skattning.

360 är ett feedbackverktyg som baseras på dina egna och omgivningens (överordnad chef, medarbetare) skattningar inom olika kompetenser. Syftet med processen är att få möjlighet till ökad självinsikt för att utvecklas vidare i din yrkesroll. God kommunikation och  samstämmighet i gemensamma målsättningar mellan ledare, medarbetare och team skapar välmående och presterande verksamheter. 

360 kan användas som del i utvecklingsprogram och samtal, i samband med karriärrådgivning eller utvärdering av funktioner.

360 består av delmomenten:

 1. Utvärdering av kompetens
 2. Rangordning av vilka kompetenser som är mer eller mindre viktiga för befattningen
 3. Fritext som uttrycker nyckelstyrkor och utvecklingsområden för den utvärderade personen
 4. Återkoppling
 5. Efterarbete
Profilanalys - HPEI

Förstå dig själv och andra bättre. Självinsikt leder till utveckling. 

Enneagrammet och HPEI är ett utvecklingsverktyg som ger oss insikt i att använda våra resurser på bästa sätt, att identifiera vår potential och de begränsande mönster som hindrar oss från att nå dit. (HPEI-Halin Prémont Enneagram Indicator)

Verktyget hjälper dig att få syn på:

 • Dina personliga möjligheter att utvecklas som person
 • Dina tanke- och beteendemönster
 • Motivation och drivkrafter
 • Bättre självledarskap
 • Beteende och hantering under press
 • Medvetna val i kommunikation med andra
 • Hur vi kan dra fördel av olikheter
 • Öka förståelsen för varandra

Enneagrammet visar att det inte finns någon mall för vårt sätt att tänka och vara. Vi har alla olika utmaningar och behov för att utvecklas och bli vårt bästa jag.

Enneagrammet och och HPEI kan användas som del i utvecklingsprogram och samtal för utveckling av individ och grupp.

Deltagaren får: 

 • Introduktion
 • Analys
 • Genomgång och dokumentation 
 • Individuella samtal
 • Möjligheter till efterarbete och handlingsplan
Profilanalys - PPA

Okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen.

Ger indikationer över:

 • Styrkor och begränsningar
 • Beteende under press
 • Hur eller om en person anpassar sitt beteende i nuvarande befattning
 • Kommunikation
 • Motivation och drivkraft

PPA analysen ger:

 1. Sammanfattning
 2. Tips och tankar i att leda och coacha
 3. Översikt över en persons styrkor och begränsningar
 4. Återkoppling
 5. Efterarbete och handlingsplan

PPA kan användas vid stöd i utbildning och utvecklingsinsatser, indentifierar vad som motiverar och engagerar.

Utvecklingsprogram

Trygghet i sitt självledarskap

Genom att utveckla och stärka sitt eget självledarskap gör att du  känner dig mer motiverad och mindre stressad och du stärks i din tro och förmåga i att leda dig själv och andra.

Ta hjälp av dina egna styrkor och utmaningar för att utvecklas och stärka din självkännedom och självinsikt.

Utvecklingsprogrammet löper över tid, ca ett år och innefattar 7 individuella möten.

Deltagaren får:

 • Arbetsmaterial som stöd i processen att utveckla sin egen handlingsplan
 • Utforska och finna att svaren finns hos dig själv
 • Möjlighet att träna och öva
 • Tid och tillfälle att tillsammans med sin handledare reflektera över vardagsnära händelser på arbete och fritid

Mål:

Att med ökad självinsikt och förståelse för olika beteende och attityder vara delaktig i att med tydlighet och trygghet skapa en attraktiv arbetsplats.

Att motivera sig själv och andra till att ta personligt ansvar i att nå egna och gemensamma målsättningar, till lärande, självständighet och utveckling.

Att skapa den tillit som krävs för att nå en presterande verksamhet med hållbar konkurrenskraft.

Kommunikation

I mötet med människor uppstår kommunikation av något slag. Vi blir alla involverade i en kommunikationsprocess – formell eller informell. I mötet påverkar vi varandra på olika sätt. Vad vi säger och gör uppmärksammas och sänder signaler.

Som medarbetare och ledare måste vi kunna förklara och ge information på ett tydligt sätt, förstå kroppspråk, icke-verbala budskap, ge och ta feedback, vara tydlig och ha förmågan att tolka vad andra säger och menar.

Vid kommunikation är självkännedom en viktig faktor tillsammans med att ta sig tiden att reflektera.

Utvecklingsprogrammet löper över tid, innefattar 6 möten.

Innehåll:

 • Känslomässiga och kommunikativa färdigheter
 • Motiv och motivation
 • Feedback och återkoppling
 • Lyssna in vad som verkligen sägs
 • Konsten att ställa frågor
 • Personligheter och olika fokus i samtalet och mötet
 • Konfliktstilar
 • Analys – Kommunikationsprofil

Mål:

Att få kunskaper och konkreta verktyg. Öka sin självkännedom och stärka sin egen kommunikationsprofil genom att öva och reflektera.

Can you remember who you were, before the world told you who you should be?

Danielle La Porte

MENY

Ledare

Medarbetare

Grupp

Facilitering

Processtöd

Kommunikation

Kontakta oss för dina steg till framgång

7 + 3 =