Ledare

DET BÖRJAR MED INSIKT

Behov och utmaningar

Gemensamt för ledare är att man har ett stort ansvar och att många uppgifter ska utföras. Alla är vi dock olika. Vi har olika egenskaper, värderingar och attityder.

Rollen som ledare kan se olika ut men ditt fokus är att nå de gemensamma målsättningarna med de personer som du har i ditt team. En av de viktigaste uppgifterna i ledarskapet är att skapa tydlighet och trygghet. 

Ju mer du kan styra och leda dig själv, känna till dina styrkor och svagheter, att vara trygg i dig själv, desto lättare kan du vara en trygg ledare för andra. 

Forskning visar att de verksamheter och ledare som medvetet jobbar för att stärka tygghet och tillit i sin arbetsmiljö ökar prestation och produktivitet. 

När du har grunden i ditt ledarskap är det klokt att bygga på kompetens kring kommunikation, värderingar, att leda andra och att utveckla gruppen. 

 

Profilanalys - 360

Skapar en bra överblick över dina kompetenser och vilka områden du vill utveckla genom din egen och andras skattning.

360 är ett feedbackverktyg som baseras på dina egna och omgivningens (överordnad chef, medarbetare) skattningar inom olika kompetenser. Syftet med processen är att få möjlighet till ökad självinsikt för att utvecklas vidare i din yrkesroll. God kommunikation och  samstämmighet i gemensamma målsättningar mellan ledare, medarbetare och team skapar välmående och presterande verksamheter. 

360 kan användas som del i utvecklingsprogram och samtal, i samband med karriärrådgivning eller utvärdering av funktioner.

360 består av delmomenten:

 1. Utvärdering av kompetens
 2. Rangordning av vilka kompetenser som är mer eller mindre viktiga för befattningen
 3. Fritext som uttrycker nyckelstyrkor och utvecklingsområden för den utvärderade personen
 4. Återkoppling
 5. Efterarbete
Profilanalys - HPEI

Förstå dig själv och andra bättre. Självinsikt är en av de viktigaste egenskaperna hos effektiva ledare.

Enneagrammet och HPEI är ett utvecklingsverktyg som ger oss insikt i att använda våra resurser på bästa sätt, att identifiera vår potential och de begränsande mönster som hindrar oss från att nå dit. (HPEI-Halin Prémont Enneagram Indicator)

Verktyget hjälper dig att få syn på:

 • Dina personliga möjligheter att utvecklas som ledare
 • Dina tanke- och beteendemönster
 • Motivation och drivkrafter
 • Bättre självledarskap
 • Beteende och hantering under press
 • Medvetna val i kommunikation med andra
 • Hur vi kan dra fördel av olikheter
 • Öka förståelsen för varandra

Enneagrammet visar att det inte finns någon ”one-size-fits-all” för ledare. Vi har alla olika utmaningar och behov för att utvecklas och bli vårt bästa jag.

Enneagrammet och och HPEI kan användas som del i utvecklingsprogram och samtal för utveckling av individ och grupp.

Deltagaren får: 

 • Introduktion
 • Analys
 • Genomgång och dokumentation 
 • Individuella samtal
 • Möjligheter till efterarbete och handlingsplan
Profilanalys - PPA

Okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen.

Ger indikationer över:

 • Styrkor och begränsningar
 • Beteende under press
 • Hur eller om en person anpassar sitt beteende i nuvarande befattning
 • Kommunikation
 • Motivation och drivkraft

PPA analysen ger:

 1. Sammanfattning
 2. Tips och tankar i att leda och coacha
 3. Översikt över en persons styrkor och begränsningar
 4. Återkoppling
 5. Efterarbete och handlingsplan

PPA kan användas vid rekrytering, stöd vid utbildning och utvecklingsinsatser, indentifierar vad som motiverar och engagerar dina medarbetare.

Utvecklingsprogram

Genom att utveckla och stärka sitt eget personliga ledarskap stärks förmågan att leda andra. Att ta hjälp av sina egna styrkor och utmaningar för att utvecklas och stärka sin självkännedom och självinsikt.

Utvecklingsprogrammet löper över tid, ca ett år och innefattar 7 individuella möten.

Deltagaren får:

 • Arbetsmaterial som stöd i processen att utveckla sin egen handlingsplan
 • Utforska och finna att svaren finns hos dig själv
 • Möjlighet att träna och öva
 • Tid och tillfälle att tillsammans med sin handledare reflektera över vardagsnära händelser på arbete och fritid

Mål:

Att med ökad självinsikt och förståelse för olika beteende och attityder vara den ledare som med tydlighet och trygghet skapar en attraktiv arbetsplats.

Att motivera medarbetare till att ta personligt ansvar i att nå egna och gemensamma målsättningar, till lärande, självständighet och utveckling.

Att skapa den tillit som krävs för att nå en presterande verksamhet med hållbar konkurrenskraft.

Grupputveckling

Ett bra ledarskap ger ett högre engagemang. Som medarbetare påverkas man mycket av sin närmaste chef, så pass mycket att relationen kan vara avgörande för företagets lönsamhet. När man som medarbetare upplever att man har en bra chef med hög energi och tydlighet, ökar engagemanget.

Varje person kan utföra strålande insatser. Men för att komma fram till de gemensamma målsättningarna inom gruppen krävs samarbete och ansvar.

När var och en ser sin egen betydelse i ett större sammanhang, genom att se, prata, lyssna och inkludera, blir helheten större än summan av delarna.

Skapa effektiva team

 • Susan Wheelans teori för effektiva team
 • Stadier i grupputveckling – förståelse
 • Leda i förändring
 • Olika personlighetsstilar, mönster och beteenden
 • Självinsikt
 • Motivation och drivkraft
 • Tydlighet i mål och roller
 • Reflektion över egna rollen i gruppen
 • Vikten av eget ansvar
 • Kommunikation
 • Feedback

Mål: 

Att få förståelse för gruppers och individers utveckling och behovet av olika ledarstilar. Kommunikation och feedback utvecklar sättet att samarbeta, skapa tillit och fatta beslut.

Kommunikation

I mötet med människor uppstår kommunikation av något slag. Vi blir alla involverade i en kommunikationsprocess – formell eller informell. I mötet påverkar vi varandra på olika sätt. Vad vi säger och gör uppmärksammas och sänder signaler.

En ledare måste kunna förklara och ge information på ett tydligt sätt, förstå kroppspråk, icke-verbala budskap, ge och ta feedback, vara tydlig och ha förmågan att tolka vad andra säger och menar.

I ett kommunikativt ledarskap är självkännedom en viktig faktor tillsammans med att ta sig tiden att reflektera.

Utvecklingsprogrammet löper över tid, innefattar 6 möten.

Innehåll:

 • Känslomässiga och kommunikativa färdigheter
 • Motiv och motivation
 • Feedback och återkoppling
 • Lyssna in vad som verkligen sägs
 • Konsten att ställa frågor
 • Personligheter och olika fokus i samtalet och mötet
 • Konfliktstilar
 • Analys – Kommunikationsprofil

Mål:

Att få kunskaper och konkreta verktyg. Öka sin självkännedom och stärka sin egen kommunikationsprofil genom att öva och reflektera.

Courage is what it takes to stand up and speak, courage is also what it takes to sit down and listen

Winston Churchill 

MENY

Ledare

Medarbetare

Grupp

Facilitering

Processtöd

Kommunikation

Kontakta oss för dina steg till framgång

2 + 14 =