Grupp

NÄR VI DRAR TILLSAMMANS ÄR VI SOM BÄST

Vi behöver grupper varje dag

Varje person kan utföra strålande insatser. Men för att komma fram till de gemensamma målsättningarna inom gruppen krävs samarbete och ansvar.

Grupper är både lika och olika. Det finns föutsägbara kunskaper som gör att vi vet att något händer när grupper träffas och väldigt ofta vad som kommer att ske, men det oförutsägbara är att vi inte vet hur eller när det äger rum.

Kunskaper om individ och grupp och en grupps utveckling ger en trygg grund för att gå in i en grupp som ledare eller gruppmedlem.

I rollen som ledare kan det se olika ut men fokuset är att nå de gemensamma målsättningarna med de personer som ingår i teamet. En av de viktigaste uppgifterna i ledarskapet är att skapa tydlighet och trygghet. 

Forskning visar att de verksamheter och ledare som medvetet jobbar för att stärka tygghet och tillit i sin arbetsmiljö ökar prestation och produktivitet. 

När var och en ser sin egen betydelse i ett större sammanhang, genom att se, prata, lyssna och inkludera utför varje medlem i gruppen sina uppgifter på ett bra och effektivt sätt. Tilliten och trivseln ökar – det är då helheten bli större än summan av delarna.

Grupputveckling

Ett bra ledarskap ger ett högre engagemang. Som medarbetare påverkas man mycket av sin närmaste chef, så pass mycket att relationen kan vara avgörande för företagets lönsamhet. När man som medarbetare upplever att man har en bra chef med hög energi och tydlighet, ökar engagemanget.

Varje person kan utföra strålande insatser. Men för att komma fram till de gemensamma målsättningarna inom gruppen krävs samarbete och ansvar.

När var och en ser sin egen betydelse i ett större sammanhang, genom att se, prata, lyssna och inkludera, blir helheten större än summan av delarna.

 

Skapa framgångsrika och effektiva team

Individ-Samspel-Mål-Behov-Regler-Roller-Status-Klimat

 • Susan Wheelans teori för effektiva team
 • Stadier i grupputveckling – förståelse
 • Leda i förändring
 • Olika personlighetsstilar, mönster och beteenden
 • Självinsikt
 • Motivation och drivkraft
 • Tydlighet i mål och roller
 • Reflektion över egna rollen i gruppen
 • Vikten av eget ansvar
 • Kommunikation
 • Feedback

Mål: 

Att få förståelse för gruppers och individers utveckling och behovet av olika ledarstilar. Kommunikation och feedback utvecklar sättet att samarbeta, skapa tillit och fatta beslut.

Profilanalys - HPEI

Förstå dig själv och andra bättre. Självinsikt är en av de viktigaste egenskaperna hos effektiva ledare.

Enneagrammet och HPEI är ett utvecklingsverktyg som ger oss insikt i att använda våra resurser på bästa sätt, att identifiera vår potential och de begränsande mönster som hindrar oss från att nå dit. (HPEI-Halin Prémont Enneagram Indicator)

Verktyget hjälper dig att få syn på:

 • Dina personliga möjligheter att utvecklas som ledare
 • Dina tanke- och beteendemönster
 • Motivation och drivkrafter
 • Bättre självledarskap
 • Beteende och hantering under press
 • Medvetna val i kommunikation med andra
 • Hur vi kan dra fördel av olikheter
 • Öka förståelsen för varandra

Enneagrammet visar att det inte finns någon ”one-size-fits-all” för ledare. Vi har alla olika utmaningar och behov för att utvecklas och bli vårt bästa jag.

Enneagrammet och och HPEI kan användas som del i utvecklingsprogram och samtal för utveckling av individ och grupp.

Deltagaren får: 

 • Introduktion
 • Analys
 • Genomgång och dokumentation 
 • Individuella samtal
 • Möjligheter till efterarbete och handlingsplan
Profilanalys - PPA

Okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen.

Ger indikationer över:

 • Styrkor och begränsningar
 • Beteende under press
 • Hur eller om en person anpassar sitt beteende i nuvarande befattning
 • Kommunikation
 • Motivation och drivkraft

PPA analysen ger:

 1. Sammanfattning
 2. Tips och tankar i att leda och coacha
 3. Översikt över en persons styrkor och begränsningar
 4. Återkoppling
 5. Efterarbete och handlingsplan

PPA kan användas vid rekrytering, stöd vid utbildning och utvecklingsinsatser, indentifierar vad som motiverar och engagerar dina medarbetare.

Great things in business are never done by one person, they’re done by a team of people

Steve Jobs

MENY

Ledare

Medarbetare

Grupp

Facilitering

Processtöd

Kommunikation

Kontakta oss för dina steg till framgång

10 + 12 =