— FACILITERING —

— ATT LEDA MOT GEMENSAMMA MÅL —

Facilitering – leda i workshops

Ordet facilitering kommer från det latinska ordet facilis eller facile som betyder ”att göra det enkelt” eller ”att underlätta”. Facilitatorns uppgift är att lotsa och stödja en grupp mot ett gemensamt mål. Att gemensamt komma fram till hur man kan förbättra sitt sätt att jobba tillsammans för att kunna nå ett bättre resultat. 

Facilitering är ett arbetssätt som syftar till att effektivisera möten, projekt, diskussioner eller förändringsprocesser genom att leda en grupp individer framåt genom motivation, delaktighet, tydlighet och personligt ansvarstagande. 

Släpp loss kraften i gruppen

Vi tillbringar en stor del av vår tid i möten av olika slag. Tid är pengar för de flesta av oss. Facilitering är ett arbetssätt som syftar till att effektivisera möten, projekt, diskussioner eller förändringsprocesser och att leda gruppen att nå sitt önskade resultat och gemensamma målsättning genom att: 

  • hjälpa gruppmedlemmarna att tänka tillsammans
  • skapa delaktighet och uppmuntra till lärande – våga prova och göra fel
  • synliggöra potentialen hos varje deltagare så att gruppens resultat kan bli mer än summan av delarna
  • uppmunta och motivera gruppen att ta hand om sitt mötesresultat efter mötet

En facilitator är en neutral resurs som inte ger några svar och lösningar utan skapar förutsättningar genom verktyg och tekniker för att gruppen ska kunna fatta beslut och nå resultat tillsammans. Fokus ligger på att stötta gruppen i förverkliga syftet Varför? nå önskat resultat Vart? genom att fokusera på processen Hur? Gruppen själv ansvarar för innehållet Vad? 

En viktig del i uppdraget är att ta fram en ändamålsenlig mötesdesign i nära samarbete med dig som uppdragsgivare. Jag hjälper till att planera, förbereda och genomföra de möten, diskussioner och workshops som är viktiga för dig och din grupp.

Processtöd

Själva processen – Hur:et – påverkar om en grupp når sitt resultat eller inte.

Grupper är både lika och olika. Det finns föutsägbara kunskaper som gör att vi vet att något händer när grupper träffas och väldigt ofta vad som kommer att ske, men det oförutsägbara är att vi inte vet hur eller när det äger rum. 

Googles studie Project Aristotle visade att de mest högpresterade teamen inom organisationen var de som upplevde tydlighet i hur:et. Medlemmarna i gruppen upplevde tillit, att de kunde prata och lyssna på varandra, ge feedback, ta ansvar och stukturera sitt arbete. Vilka som ingick i teamet spelade en mindre roll. Som grupp behöver vi fokusera mer medvetet på hur:et i vår vardag och utveckla sättet att samarbeta genom effektiva arbetssätt. 

Ibland räcker tiden inte riktigt till för dig i din roll som ledare att vidareutveckla ditt och gruppens sätt att jobba på för att skapa en fortsatt hållbar konkurrenskraft och nå ert  gemensamma mål.

Jag stöttar dig i din planering, förberedelse och strukturering inför dina möten, workshops och förändringsprocesser genom att visa och föreslå metoder, verktyg och upplägg. Att vara din samtalspartner genom att ställa utvecklande och ibland utmanande frågor som för processen eller projektet framåt.

Jag vill gärna veta mer om facilitering och leda mot mål.

10 + 14 =