Nyheter

Ett team kan beskrivas som en samling människor som har ett gemensamt mål och som måste samarbeta för att uppnå det. Team – en helhet som är större än summan av sina delar. 

Vår mänskliga historia visar att vi i alla tider har tillbringat och jobbat ihop i olika former av grupper. Vi bär på olika upplevelser och erfarenheter över hur det är att arbeta i grupp eller i team. Vid vissa tillfällen har vi känt en sprudlande energi, engagemang, glädje, nytänkande och en stark målmedvetenhet. Bilden kan förändras och bli ganska trist av skvaller, gå-bakom-ryggen mentalitet och konflikter. Missnöje uppstår och medlemmar ”strider” sinsemellan.

Team – en helhet som är större än summan av sina delar

När vi bildar en grupp förväntar vi oss att samspelet mellan medlemmarna i gruppen och med ledaren ska fungera bra från början. Ett team består av olika personer med sin egen historia och bakgrund och som har sina egna mål, värderingar och behov. Man blir inte automatiskt ett team. Bakom ett samspelande hockeylag ligger mängder med träning och övning i att arbeta och prestera tillsammans.

Det handlar om:

》Veta vad som händer med gruppen när vi arbetar och utvecklas tillsammans.
》Att ha kunskap om vilka processer som sätts igång.
》Att ha en klar bild över teamets mål. Veta vad som ska uppnås och hur det ska göras.
》Tydliggöra roller, ansvar och uppgifter.
》Klargöra former för samspel och samarbete.

e pluribus unum ”av många, en”

Många gånger kör vi som enskilda personer vår egen uppvisning utan att ta tillvara på den kraft, glädje och målmedvetenhet som ett samspelt team kan ge. I ett samspelande team finns ett ömsesidigt beroende och en vilja att utveckla sin skicklighet och kompetens, och att tillsammans producera något som är efterfrågat och som håller hög kvalitet. (Hackman)

Forskare har noterat att team tenderar att tappa fart med tiden. Produktiviteten och effektiviteten minskar. Nu när flera av oss arbetar på distans är det än mer viktigt att vi, ledare och gruppmedlemmar, tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för engagemang och aktivt deltagande. Där vi tar vara på varandras kunskap, kapacitet och lär av varandra. e pluribus unum ”av många, en”

 

Hur bygger du ditt framgångsrika team?

Vi kombinerar erfarenheter och studier med Wheelans forskningsförankrade metoder inom teamutveckling. Välkommen att höra av dig när du önskar stöd i grupp- och ledarträning för att nå ett framgångsrikt och effektivt team.

Studier Susan Wheelan

Teamutveckling

Illustration: Rob1Henriks