Nyheter

Vad är som gör att vissa grupper presterar på topp och når sina mål och där nya medlemmar står på kö för att få bli en i gänget? Medan andra grupper läcker energi och ständigt skyller på varandra när det inte blir som man har tänkt sig?

Vad är som gör att vissa grupper presterar på topp och når sina mål och där nya medlemmar står på kö för att få bli en i gänget? Medan andra grupper läcker energi och ständigt skyller på varandra när det inte blir som man har tänkt sig? Det finns olika anledningar och svar på de frågorna. Högpresterande och framgångsrika team har en tydlig plan.

För att ett team ska utvecklas över tid behövs samspel, ett accepterande teamklimat och ett ömsesidigt beroende där alla, ledare och medlemmar, har lika stor påverkan över hur teamet ska utvecklas och nå framgång.

Att bygga sitt framgångsrika team

En arbetsgrupp blir ett team när samtliga medlemmar har en klar bild av teamets gemensamma mål och har insikten och förståelsen av målens vikt och betydelse. Eftersom vi som individer har våra egna personliga mål, värderingar och behov skriker vi inte alltid utav glädje över gruppens mål, men vi är helt på det klara med att de är bra och nödvändiga för teamets och organisationens välmående och resultat. 

Vad är det som gör att vissa grupper presterar på topp?

Studier och forskning har identifierat ett antal egenskaper och områden som utmärker framgångsrika team och deras resultat.

Ett team utvecklar en större effektivitet i ett accepterande teamklimat, framgångsrik integrering av olikheter och ett positivt ömsesidigt beroende

 

5 viktigaste områden för bättre grupputveckling och prestation

 

Meningsfulla målsättningar

Medlemmarna har en klar bild av teamets mål. Alla vill vi ha en mening med det vi gör. Översätt målbilden så att alla förstår. Det är först då den fungerar som underlag till de aktiviteter och handlingar som måste utföras.

Alla medlemmar kanske inte skrattar av glädje över målen men varje medlem behöver förstå målens betydelse och vikt, om teamet ska bli framgångsrikt.

Sätt olika typer av mål. Kortsiktiga och långsiktiga.
Processmål: Beteenden, normer, spelregler.
Framtida mål: Delmål, mätbarhet. 
Visionära mål: Riktning för teamet.

 

Tydliga roller

När målen är tydliga måste beslut tas för vad som ska göras och vem som ska göra vad.

Det är mycket energi som försvinner från gruppen om inga tydliga rollbeskrivningar finns. Otydlighet bidrar till diskussioner om vem som ska göra vad och varför.

Varje medlem måste inse och veta vilken roll som hon eller han är ombedd att utföra och vilka förväntningar som finns. Varje medlem måste acceptera den tilldelade rollen och se hur viktig just den rollen är i samarbetet med övriga medlemmar, för att de tillsammans ska uppnå de gemensamma målen.

 

Ömsesidigt beroende 

I riktigt framgångsrika team kräver uppgifterna att samtliga arbetar tillsammans som en enhet och i subgrupper. Här finns förståelsen att olika styrkor, kompetenser, synsätt och erfarenheter leder till framgång. Insikten i det som måste göras för att nå målet är så omfattande att det inte kan genomföras av en enda person. Samarbete krävs. Ett ömsesidigt beroende uppstår.

 

Ledarskap

I och med att teamet utvecklas förändras behovet av ledarskap. För att bygga ditt framgångsrika team behöver du ha koll på gruppens olika faser. Det krävs av dig som ledare att du vet vilka behov som gruppen har i olika situationer.

”I högpresterande team intar medlemmarna många av de funktioner som ledaren utförde på tidigare stadier:” Susan Wheelan och hennes modell för teamutveckling IMGD.

Första stadiet: Medlemmarna ser ledaren som välvillig och mäktig. Ger direktiv.
Andra stadiet: Medlemmarna utmanar ledarens auktoritet och kontroll.
Tredje stadiet: Medlemmarna har tagit över många av ledarens roller.
Fjärde stadiet: Ledaren agerar som expertmedlem.

 

Kommunikation och feedback

I en öppen och tillåtande miljö vågar alla prata utan att tystas. Framgångsrika team har en öppen kommunikation och feedbackstruktur som tillåter alla att delta.

Genom att ge varandra konstruktiv feedback på prestationer och bidrag hjälper det teamet att förbättra medlemmarnas ansträngningar att nå målen, och till individuell utveckling.

Punkterna ovan baseras på professor Susan Wheelans forskning om grupper- och organisationsutveckling och ledarskap. Hon är en världens främsta forskare inom gruppdynamik och samarbete.

 

Hur bygger du ditt framgångsrika team?

Vi kombinerar erfarenheter och studier med Wheelans forskningsförankrade metoder inom teamutveckling. Välkommen att höra av dig när du önskar stöd i grupp- och ledarträning för att nå ett framgångsrikt och effektivt team. 

 

Susan Wheelan – studier

Teamutveckling