TEAMUTVECKLING

Effektivt samarbete genom fyra utvecklingsfaser

UTVECKLA ERT SAMARBETE OCH PRODUKTIVITET OCH NÅ ERA MÅL

Att jobba tillsammans är både roligt och stimulerande men också mycket påfrestande när vi känner att vår trygghet utmanas och frustrationen kommer krypande. Jag möter team som använder sin kraft och energi på olika sätt. Några får mycket uträttat, några har fullt upp med segslitna och interna stridigheter, några hörs och syns och så finns de som aldrig riktigt kommer till skott trots att förutsättningarna finns.

Ditt kraftfullaste verktyg att utveckla dig själv och din grupp är att skapa trygghet. En trygghet som tillåter olika tankar, funderingar och reflektioner. En trygghet som uppmuntrar till att alla deltar och generöst bidrar med förslag och idéer och insikten i hur värdefull ens egna och andras insatser och ansatser är för att hela teamet ska utvecklas framåt. Olikheter ger bättre affärer.

Företag och organisationer som vill arbeta mer effektivt och hållbart satsar på att utveckla sina team i att samarbeta. Forskning visar att när medvetna insatser görs för att utveckla team ger det synliga effekter på samarbete, välmående och resultat. Ett äkta samarbete skapar en gemensam gruppkultur där gruppen lägger sin energi på att uppfylla sin målbild. När var och en ser sin egen betydelse i ett större sammanhang, genom att se, prata, lyssna och inkludera, blir helheten större än summan av delarna.

SKAPA FRAMGÅNGRIKA OCH EFFEKTIVA TEAM

 – ANPASSAT EFTER ERA BEHOV

UTVECKLING GENOM:  Individ-Samspel-Mål-Behov-Regler-Roller-Status-Klimat

• Susan Wheelans IMGD-modell för effektiva team.
• GDQ-enkät.
• Stadier i grupputveckling – förståelse.
• Leda i förändring.
• Olika personlighetsstilar, mönster och beteenden.
• Självinsikt.
• Motivation och drivkraft.
• Tydlighet i mål och roller.
• Värdegrundsarbete.
• Reflektion över egna rollen i gruppen.
• Vikten av eget ansvar.
• Kommunikation.
• Feedback.

MÅL

Att få förståelse för gruppers och individers utveckling och behovet av olika ledarstilar och att kommunikation och feedback utvecklar sättet att samarbeta, skapa tillit och fatta beslut.

FÖRETAGSANPASSAD

Vi planerar in 3-5 hel/halvdagar tillsammans där vi handleder ledaren mellan träffarna.

IMGD – INTEGRATED MODEL OF GROUP DEVELOPMENT

Ph D. Susan Wheelans IMGD-modell, Integrated Model of Group Development, är en av de mest använda modellerna för grupputveckling och bygger på teorier från 50-talet och framåt. Modellen har ett gott forskningsstöd och är ett hjälpsamt medel inom grupputveckling.

Den modell och teori som vi i Sverige känner till bäst är FIRO som Försvarshögskolan och deras UGL, Utveckling av Grupp och Ledare använder sig av. Wheelans modell fortsätter där FIRO slutar i sin fas tre.

Till IMGD-modellen är GDQ-enkäten kopplad, Group Development Questionnaire, som utvecklades och validerades för att man lättare ska kunna se vilken fas en grupp befinner sig i och hur den är kopplad till gruppens arbetsresultat. Syftet med GDQ ® är att stödja och visa inom vilka områden gruppen behöver arbeta med för att nå sina gemensamma mål och fortsätta sin rörelse framåt. Resultatet handlar om gruppen som helhet och inte om individer. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sitt samarbete, utveckling och effektivitet.

MODELLENS FYRA FASER

Fas 1Tillhörighet och trygghet. Teamet är beroende av styrande ledarskap och medlemmarna strävar efter tillhörighet och personlig trygghet.

Fas 2Opposition och konflikt. Gruppen försöker frigöra sig och vill tydliggöra mål och roller. Ledarens utmaning är att inte ta motstånd och attacker personligt.

Fas 3Tillit och struktur. Ledaren har en mer konsulterande och rådgivande roll och medlemmarna känner till sina roller och ansvar. Olikheter och skillnader är tillåtna och mindre hotfulla.

Fas 4Effektivitet och produktivitet. Medarbetarna samarbetar och ledaren stödjer och utvecklar och är en i gänget. Öppen kommunikation där alla deltar och får göra sin röst hörd.

 

 

“As a certified GDQ consultant, I have successfully completed the certification process for the Group Development Questionnaire (GDQ), and thereby gained permission from GDQ Associates AB to use the GDQ ®. The GDQ was developed by Susanne Wheelan, and all rights, title and interest to the GDQ, including its intellectual property rights, belong exclusively to GDQ Associates AB.”

Som certifierad GDQ-konsult får jag möjlighet att stödja team, ledare och verksamheter med hjälp av GDQ-verktyget som är ett statistiskt tillförlitligt instrument för att mäta gruppers effektivitet och utvecklingsmöjligheter, utvecklat av Dr Susan Wheelan vid Temple University, USA.

Att vara GDQ-konsult betyder:

Det är inte tillåtet att utge sig för att vara en behörig GDQ-konsult såvida man inte har genomgått en fullständig och godkänd certifieringsprocess och därmed har en uttrycklig rätt från GDQ Associates att kalla sig GDQ-konsult.

De åtaganden som följer av certifieringen som GDQ-konsult ska utföras på ett professionellt och kompetent sätt som håller hög kvalitet. Vidare ska åtagandena endast utföras av personer med goda kunskaper om teori och forskning avseende grupputveckling och endast inom ramen för sådan kunskap. Val av interventioner baserat på GDQ-resultat ska grundas på gedigna kunskaper inom området och ske med försiktighet.

Jag är stolt och glad över att få kunna erbjuda denna möjlighet till dig och din grupp och ert gemensamma arbete att utveckla ert teamarbete, produktivitet och nå era mål. //Catarina

GDQ ® GDQ Associates

Jag är intresserad av teamutveckling som ger synliga effekter

11 + 1 =