Målarbete

Att göra målbilden klar och tydlig

Målets kraft

Många grupper berättar att de arbetar med målsättningar och mål men alla är långt ifrån nöjda med resultatet. I en vardag med resultatfokus är det lätt att glömma bort att du styrs av dina känslor. Du är mer motiverad att göra ditt bästa när du upplever känslan av förståelse av hur den övergripande målbilden och strategin hänger ihop med det dagliga arbetet och hur du får bidra med dina kunskaper.

I tider av förändringar är arbetet med målsättningar viktigt för att överleva. Forskning visar att största positiva påverkan på effektivitet och motivation är tydliga gemensamma mål och målbilder eftersom det skapar en trygghet i vad som ska uppnås och varför. Vad vi behöver göra och vilka insatser som är nödvändiga för att nå dit.

En tydlig målbild, roller och ansvar ökar motivationen, prestationen och  arbetstillfredsställelsen.

Sätta gemensamma mål

Ett verktyg som hjälper till att klargöra gemensamma mål och utveckla ömsesidiga tankemodeller om syfte, roller, intressenter och olika typer av mål beroende på tid och plats för att nå målen, är Målmatrisen

Målmatrisen är en modell och verktyg som fil.dr och forskare Christian Jacobsson har skapat för att formulera och tydliggöra olika typer av mål. Mål som är kopplade till det som ska produceras och erbjudas och när i tiden det bör ske. Den hjälper till i arbetet med att beskriva och skapa den samsyn som behövs för att kunna arbeta effektivt tillsammans och hur vi vill att kunder och vår omgivning ska uppfatta oss.

Gruppers målmatriser ser mycket olika ut bland annat beroende på hur samarbetet inom teamet är, vilken uppgift och funktion som de har inom organisationen.

Målmatrisen bygger på ett systemteoretiskt tänkande och kan därför även användas för enskilda individer, enheter, avdelningar eller organisationer. Modellen kan kopplas till Wheelans IMGD-modell (Integrated modell of group development) om teams utveckling.

Målmatrisens olika delar

Syfte

Varför finns teamet? En gemensam tanke om varför teamet finns är den mest grundläggande och den viktigaste delen i målarbetet för att kunna tydliggöra i vilken riktning teamet ska jobba. Det skapar tydlighet, transparens och tillit. 

Inre mål

Gruppens inre fokus. Identifiera mål i relation till gruppen. Vad får oss att jobba bra ihop och trivas. Vi arbetar med spelregler, utvecklingsmål och ledstjärnor.

Yttre mål

Gruppens yttre fokus. Identifiera mål i relation till vad gruppen ska åstadkomma och leverera för sina intressenter. Vi arbetar med vår standard utåt, operativa mål och framtida läge.

När fungerar målstyrning?

När vi kan se målet. I grupper fungerar det när vi ser samma mål. Vad är då ett mål? Ett önskvärt framtida tillstånd.

Det är först när samtliga medlemmar i gruppen har samma bild av gruppens önskvärda tillstånd som man kan säga att man har ett gemensamt mål. För att målstyrning ska fungera på bästa sätt i en organisation behöver målen brytas ner och förstås på varje nivå. Hur förstår vi detta tillsammans, vi som arbetar tillsammans?

 

Vi vill tydliggöra vår riktning mot våra mål

catarina bachér
certifierad teamutvecklare

Som certifierad GDQ-konsult får jag möjlighet att stödja team, ledare och verksamheter med hjälp av GDQ-verktyget som är ett statistiskt tillförlitligt instrument för att mäta gruppers effektivitet och utvecklingsmöjligheter, utvecklat av Dr Susan Wheelan vid Temple University, USA.

Att vara GDQ-konsult betyder: Det är inte tillåtet att utge sig för att vara en behörig GDQ-konsult såvida man inte har genomgått en fullständig och godkänd certifieringsprocess och därmed har en uttrycklig rätt från GDQ Associates att kalla sig GDQ-konsult. De åtaganden som följer av certifieringen som GDQ-konsult ska utföras på ett professionellt och kompetent sätt som håller hög kvalitet. Vidare ska åtagandena endast utföras av personer med goda kunskaper om teori och forskning avseende grupputveckling och endast inom ramen för sådan kunskap. Val av interventioner baserat på GDQ-resultat ska grundas på gedigna kunskaper inom området och ske med försiktighet.

Intresserad av att veta mer om effektiva team? Kontakta Catarina Bachér

Certifiering och licens via GDQ ® GDQ Associates