FACILITERA

Leda i workshops mot ett gemensamt mål

ATT LEDA MOT GEMENSAMMA MÅL – VAD, VARFÖR OCH HUR?

Facilitering handlar om att leda och lotsa ett teams deltagare på ett sätt som skapar tydlighet och delaktighet och ett effektivt samarbete så att de når sitt syfte och överenskomna mål. Som teammedlem kan du förvänta dig att komma till tals oavsett om du är utåtriktad eller lågmäld och du som uppdragsgivare kan vara trygg med att mötet planeras och leds och att kompetensen i rummet tas tillvara. 

Ordet facilitering kommer från det latinska ordet facilis eller facile som betyder ”att göra det enkelt” eller ”att underlätta”. Facilitatorns uppgift är att lotsa och stödja en grupp mot ett gemensamt mål. Facilitering är ett arbetssätt som syftar till att effektivisera möten, projekt, diskussioner eller förändringsprocesser genom att leda en grupp individer framåt genom motivation, delaktighet, tydlighet och personligt ansvarstagande. 

VAD TJÄNAR MAN MED FACILITERING?

Vi tillbringar en stor del av vår tid i möten av olika slag. Tid är pengar för de flesta av oss. Facilitering är ett arbetssätt som syftar till att effektivisera möten, projekt, diskussioner eller förändringsprocesser och att leda gruppen att nå sitt önskade resultat och gemensamma målsättning genom att: 

  • hjälpa gruppmedlemmarna att tänka tillsammans
  • skapa delaktighet och uppmuntra till lärande – våga prova och göra fel
  • synliggöra potentialen hos varje deltagare så att gruppens resultat kan bli mer än summan av delarna
  • uppmuntra och motivera gruppen att ta hand om sitt mötesresultat efter mötet

En facilitator är en neutral resurs som inte ger några svar och lösningar utan skapar förutsättningar genom verktyg och tekniker för att gruppen ska kunna fatta beslut och nå resultat tillsammans. Fokus ligger på att stötta gruppen i förverkliga syftet Varför? nå önskat resultat Vart? genom att fokusera på processen Hur? Gruppen själv ansvarar för innehållet Vad? 

En viktig del i uppdraget är att ta fram en ändamålsenlig mötesdesign i nära samarbete med dig som uppdragsgivare. Jag hjälper till att planera, förbereda och genomföra de möten, diskussioner och workshops som är viktiga för dig och din grupp.

 

PROCESSTÖD

Själva processen – Hur:et – påverkar om en grupp når sitt resultat eller inte.

Grupper är både lika och olika. Det finns förutsägbara kunskaper som gör att vi vet att något händer när grupper träffas och väldigt ofta vad som kommer att ske, men det oförutsägbara är att vi inte vet hur eller när det äger rum. 

Googles studie Project Aristotle visade att de mest högpresterande teamen inom organisationen var de som upplevde tydlighet i hur:et. Medlemmarna i gruppen upplevde tillit, att de kunde prata och lyssna på varandra, ge feedback, ta ansvar och strukturera sitt arbete. Vilka som ingick i teamet spelade en mindre roll. Som grupp behöver vi fokusera mer medvetet på hur:et i vår vardag och utveckla sättet att samarbeta genom effektiva arbetssätt. 

Ibland räcker tiden inte riktigt till för dig i din roll som ledare att vidareutveckla ditt och gruppens sätt att jobba på för att skapa en fortsatt hållbar konkurrenskraft och nå ert  gemensamma mål.

Jag stöttar dig i din planering, förberedelse och strukturering inför dina möten, workshops och förändringsprocesser genom att visa och föreslå metoder, verktyg och upplägg. Att vara din samtalspartner genom att ställa utvecklande och ibland utmanande frågor som för processen eller projektet framåt.

 

 

Att vara GDQ-konsult betyder:

De åtaganden som följer av certifieringen som GDQ-konsult ska utföras på ett professionellt och kompetent sätt som håller hög kvalitet. Vidare ska åtagandena endast utföras av personer med goda kunskaper om teori och forskning avseende grupputveckling och endast inom ramen för sådan kunskap. Val av interventioner baserat på GDQ-resultat ska grundas på gedigna kunskaper inom området och ske med försiktighet.

Jag är stolt och glad över att få kunna erbjuda denna möjlighet till dig och din grupp och ert gemensamma arbete att utveckla ert teamarbete, produktivitet och nå era mål. //Catarina

GDQ ® GDQ Associates

 

Målmatris

Ett verktyg som hjälper till att klargöra gemensamma mål och utveckla ömsesidiga tankemodeller om syfte, roller, intressenter och olika typer av mål beroende på tid och plats för att nå målen.

Gruppers målmatriser ser mycket olika ut bland annat beroende på hur samarbetet inom teamet är, vilken uppgift och funktion som de har inom organisationen.

Målmatrisen bygger på ett systemteoretiskt tänkande och kan därför även användas för enskilda individer, enheter, avdelningar eller organisationer. Modellen kan kopplas till Wheelans IMGD-modell (IMGD Teams utveckling) om teams utveckling. Christian Jacobsson, valda publikationer 

Jag vill veta mer om facilitering och leda mot mål

15 + 12 =